آگهی‌های ثبت شده

کد آگهی : H9702274
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مدیر خدمات پس از فروش
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مدیریت صنعتی / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5
کد آگهی : H9702273
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 2
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس فروش
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهم نیست / کاردانی
سابقه‌ی کار مورد نیاز :
کد آگهی : H9702272
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 4
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس کنترل کیفیت
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی مواد / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 2
کد آگهی : H9702271
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 2
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس برنامه ریزی تولید
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 3
کد آگهی : H9702270
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مدیر تولید
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع / کارشناسی ارشد
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5
کد آگهی : H9702269
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 2
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مهندس طراح محصول
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی طراحی / کارشناسی ارشد
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 3