آگهی‌های ثبت شده

کد آگهی : H9702268
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 2
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس خدمات پس از فروش
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مدیریت / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 1
کد آگهی : H9702267
نوع شرکت : بازرگانی
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : مدیر فروش
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مدیریت / کارشناسی ارشد
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5
کد آگهی : H9702265
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : قالبساز
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی مرتبط / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : مفید
کد آگهی : H9702264
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس تامین
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 3
کد آگهی : H9702263
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس مالی
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : حسابداری / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 3
کد آگهی : H9702262
نوع شرکت :
تعداد افراد مورد نیاز : 1
عنوان شغلی فرد مورد نیاز : کارشناس ارشد برنامه ریزی فروش
عنوان و سطح مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع یا آمار / کارشناسی
سابقه‌ی کار مورد نیاز : 5