مقالات ثبت شده

کد مقاله : A97021441
عنوان : الگو رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران
نویسندگان : دکتر سید رضا سید جوادین ، دکتر علی دیواندری ، دکتر محمدرحیم اسفیدانی
دسته بندی موضوع : استراتژی بازاریابی اینترنتی
سابقه انتشار : فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحقيق تئور يسازي داد هبنياد، الگوهاي رفتاري مصرف كنندگان و استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي بنگاه ها شناسايي شده و سپس، با استفاده از الگوريتم CHAID ارتباط میان الگوهاي رفت ...
کد مقاله : A97021440
عنوان : ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی
نویسندگان : یاسر سبحانی فرد ، مریم اخوان خرازیان ، مجید محمد زمانی ، امین انصاری
دسته بندی موضوع : سنجش ارزش برند و استراتژی برند
سابقه انتشار : مطالعات مدیریت راهبردی
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژيهاي برندسازي از موضوعات مهم در استراتژيهاي بازاریابی است. یكی از مشخصههایی كه میتواند نشانگر نقاط ضعف و قوت یك برند را مشخص كند، مفهوم ارزش برند می باشد . مقاله پيش رو در پی ایجاد مقيا ...
کد مقاله : A97011437
عنوان : تأثير طراحي خطوط مونتاژ بر اساس تكنيك هاي مهندسي بر بهره وري و فاكتورهاي ارگونومي
نویسندگان : سيده فاطمه موسوي ، مهناز صارمي ، احمد علي بابايي
دسته بندی موضوع : فرایند تولید
سابقه انتشار : دوماهنامه سلامت کار ایران
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : زمينه و هدف: در صنايع مونتاژي دستي، مطالعهي علمي، شناخت صحيح و دقيق فعاليتها و زمان انجام آن ها با عنايت بر سلامت، ايمني و رفاه انسان مي تواند بهرهوري را افزايش دهد. هرچند تأثير مثبت مداخلات مهندسي بر بهرهوري توليد م ...
کد مقاله : A97011436
عنوان : بررسي عددي انتقال حرارت اجاق گازهاي خانگي جهت بهبود راندمان
نویسندگان : مجيد ابراهيمي، علي اكبر گلنشان
دسته بندی موضوع : طراحی محصول
سابقه انتشار : همایش ملی انرژی
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : در اين تحقيق تاثير مقدار و جهت حركت هواي هجومي به سمت يك شعله گاز مورد بررسي قرار گرفته است . هدف، بررسي ميزان انتقال حرارت از يك جت گرم(شعله) به يك صفحهي موازي با جت(كف ظرف) ميباشد كه با قراردادن ديوارههايي به اشكال ...
کد مقاله : A97011435
عنوان : مروری بر کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع ساختمان، لوازم خانگی، تزیینی و صنایع وابسته
نویسندگان : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
دسته بندی موضوع : فرایند تولید
سابقه انتشار : مرکز توسعه نانوپوشش
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : فناوري نانو به تکنيک طراحي، توصيف، توليد و کاربرد ساختار، ابزار و سيستم ها در مقياس نانو اطلاق مي‌شود. این فناوري با کنترل ابعاد و ساختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر ویژگ يهاي جدید و بينظيري را به ماده مي‌دهد. فناو ...
کد مقاله : A97011434
عنوان : بررسي انتخاب استراتژي هاي قيمتگذاري بر مبناي منحني عمر كالا در لوازم خانگي كوچك
نویسندگان : ابو القاسم ميرا ، ساناز كريمي
دسته بندی موضوع : انتخاب استراتژي هاي قيمتگذاري
سابقه انتشار : ندارد
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : انتخاب استراتژي هاي مناسب جزء اصول مهم براي رسيدن به سودآوري در مدل كسب و كار است .يكي از مهم ترين اين استراتژي ها، استفاده از استراتژ ي ه اي قيمت گذاري مناسب است. براي قيمت گذاري درست و رضايت بخش بايد عوامل م ؤثر بر ق ...