مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97011434 بررسي انتخاب استراتژي هاي قيمتگذاري بر مبناي منحني عمر كالا در لوازم خانگي كوچك
نام نویسنده دسته بندی موضوع
ابو القاسم ميرا ، ساناز كريمي انتخاب استراتژي هاي قيمتگذاري
چکیده مقاله
انتخاب استراتژي هاي مناسب جزء اصول مهم براي رسيدن به سودآوري در مدل
كسب و كار است .يكي از مهم ترين اين استراتژي ها، استفاده از استراتژ ي ه اي قيمت گذاري
مناسب است. براي قيمت گذاري درست و رضايت بخش بايد عوامل م ؤثر بر قيمت گذاري را
شناسايي و تنظيم كرد. دوره عمر كالا به عنوان عوامل تاثير گذار سازماني يكي از عوامل اصلي
در تصميمگيري و استفاده از استراتژيهاي مختلف قيمتگذاري است. تعيين زمان حدوث هر
مرحله از عمر محصول و ارايه يك الگوي زمان بندي شده ثابت امري غيرممكن است . مهم؛
تشخيص بهموقع سن محصول و اتخاذ راهبردي مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاكه قيمت و
محصول ارتباط نزديكي با يكديگر دارند، هدف اصلي اين پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه
حيات كالا بهمنظور استفاده در اخذ استراتژي هاي قيمتگذاري مناسب محصولات در مراحل
مختلف چرخه حيات آن است. در اين پژوهش عنصر قيمت بهعنوان يكي از مهم تر ين عناصر
در آميخته بازاريابي انتخاب و تأثير اخذ استراتژي قيمتگذاري بر چرخه حيات كالا در صنعت
لوازم خانگي كوچك بررسي شده است. يافته ها نشان مي دهد، نمودار چرخه حيات كالا مي تواند
بهعنوان ابزاري در جهت راهنمايي بهمنظور اخذ استراتژي هاي قيمتگذاري استفاده شود.
دانلود مقاله
فایل 1