مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97011436 بررسي عددي انتقال حرارت اجاق گازهاي خانگي جهت بهبود راندمان
نام نویسنده دسته بندی موضوع
مجيد ابراهيمي، علي اكبر گلنشان طراحی محصول
چکیده مقاله
در اين تحقيق تاثير مقدار و جهت حركت هواي هجومي به
سمت يك شعله گاز مورد بررسي قرار گرفته است . هدف،
بررسي ميزان انتقال حرارت از يك جت گرم(شعله) به يك
صفحهي موازي با جت(كف ظرف) ميباشد كه با قراردادن
ديوارههايي به اشكال مختلف در اطراف شعله، تغيير در مقدار
و جهت هواي هجومي به سمت آن ارزيابي گرديدهاست . در
همين راستا چند هندسه مختلف مدل سازي شده و براي
هريك ميزان انتقال حرارت از جت گرم به صفحهي موازي با
آن (بازده حرارتي) محاسبه گرديده است. نتايج نشان ميدهد
كه قراردادن يك مرز جامد بين محيط و فضاي اطراف شعله
موجب افزايش بازده حرارتي آن ميگردد كه كاهش اتلافات
ناشي از انتقال حرارت جابجايي و انتقال حرارت تشعشعي
علت اصلي اين افزايش است . در هر حالت ميزان انتقا ل
حرارت از ديوارهها بر بازده موثر بوده و عايق كردن مرز جامد
موجب افزايش بازده گرديده است. همچنين اگر بتوان هواي
هجومي به سمت شعله را بصورت كنترل شده و از جهت
پايين(زير مشعل ) به جت نزديك كرد بازده بطور قابل
ملاحظهاي افزايش مييابد. پس از دستيابي به مناسب ترين
طرح جهت بهترين عملكرد و بيشترين بازده مشعل، با انجام
آزمايشات عملي ميزان آلايندههاي ناشي از قرار دادن طرح نيز
اندازه گيري گرديد كه نتايج قابل قبول بودند.
نشریه‌ی محل انتشار قبلی سازمان / مجموعه‌ی متبوع
همایش ملی انرژی دانشگاه شیراز
تاریخ انتشار لینک به صفحه‌ی انتشار
2009
دانلود مقاله
فایل 1