مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97011437 تأثير طراحي خطوط مونتاژ بر اساس تكنيك هاي مهندسي بر بهره وري و فاكتورهاي ارگونومي
نام نویسنده دسته بندی موضوع
سيده فاطمه موسوي ، مهناز صارمي ، احمد علي بابايي فرایند تولید
چکیده مقاله
زمينه و هدف: در صنايع مونتاژي دستي، مطالعهي علمي، شناخت صحيح و دقيق فعاليتها و زمان انجام آن ها با عنايت بر سلامت، ايمني و رفاه انسان مي تواند
بهرهوري را افزايش دهد. هرچند تأثير مثبت مداخلات مهندسي بر بهرهوري توليد مشهود است ليكن اثرگذاري آن بر بهرهوري نيروي انساني ناشناخته مي باش د.
هدف از مطالعه حاضر، بررسي تأثير طراحي خطوط مونتاژ دستي بر اساس تكنيكهاي مهندسي بر روي بهرهوري و برخي فاكتورهاي ارگونوميكي نظير ناراحتيهاي
اسكلتي – عضلاني، پوسچر كاري و ميزان خستگي اپراتورهاي خط مونتاژ است.
روش بررسي: اين پژوهش در خط مونتاژ اجاق گاز توكار كه سي مونتاژكار مرد در آن مشغول به كار بودند انجام شد. در اين تحقيق، روش هاي مطالعه ي كار
روش ،Body Map به عنوان تكنيكهاي مهندسي و پرسشنامه (MTM- (مطالعه روش: دياگرام جريان و نمودار فرايند جريان؛ مطالعه حركت-زمان: تكنيك 1
به عنوان ارزيابيهاي ارگونوميكي استفاده گرديد. سپس بر اساس نتايج حاصل و صرفاً با تمركز بر MFI و پرسشنامه چندبعدي خستگي REBA ارزيابي پوسچر
تكنيكهاي مهندسي (مطالعه روش و زمان)، اصلاحاتي در جهت بهبود فرايند و عمليات مونتاژ پياده سازي شد و مجدداً متغيرهاي كار و زمان و فاكتوره اي
ارگونوميكي بعد از 12 هفته مورد ارزيابي قرار گرفتند تا اثربخشي طراحي مجدد بر بهرهوري و فاكتورهاي ارگونوميك مشخص گردد.
8 دقيقهاي زمان فعاليتها و افزايش 21 ٪ بهرهوري گرديد ليكن شيوع و شدت ناراحتي هاي اسكلتي – / يافتهها: طراحي مجدد فرايند مونتاژ، منجر به كاهش 8
عضلاني در اكثر اندام هاي بدن پس از طراحي مجدد فرايند افزايش يافت. هيچ تغييري در ميزان خستگي كل و پوسچرهاي كاري اپراتورها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگرچه افزايش بهرهوري از طريق كاربرد تكنيكهاي مهندسي طراحي خطوط مونتاژ امكان پذير است ليكن اجراي چنين مداخلاتي ممكن است
اپراتورها را در معرض ناراحتيهاي اسكلتي – عضلاني بيشتري قرار دهد. توصيه ميشود هنگام طراحي خطوط مونتاژ، علاوه بر تكنيكهاي مهندسي معمول، اصول
طراحي ارگونوميك نيز مدنظر قرار داده شود.
نشریه‌ی محل انتشار قبلی سازمان / مجموعه‌ی متبوع
دوماهنامه سلامت کار ایران دوماهنامه سلامت کار ایران
تاریخ انتشار لینک به صفحه‌ی انتشار
1394/12/6
دانلود مقاله
فایل 1