مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97021440 ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی
نام نویسنده دسته بندی موضوع
یاسر سبحانی فرد ، مریم اخوان خرازیان ، مجید محمد زمانی ، امین انصاری سنجش ارزش برند و استراتژی برند
چکیده مقاله
شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژيهاي برندسازي از موضوعات مهم در استراتژيهاي بازاریابی است.
یكی از مشخصههایی كه میتواند نشانگر نقاط ضعف و قوت یك برند را مشخص كند، مفهوم ارزش برند
می باشد . مقاله پيش رو در پی ایجاد مقياسی براي سنجش ارزش برند در كالاهاي لوازم خانگی از دید
مشتریان ایرانی ساكن تهران بوده تا بتواند نقاط قوت و ضعف مربوط به استراتژيهاي برندسازي كالاهاي
ایرانی را مورد شناسایی قرار دهد . جامعه آماري این تحقيق مشتریان كالاهاي لوازم خانگی ساكن شهر تهران
بوده كه نمونه برداري در آن به روش تصادفی و به تعداد 1017نفر صورت گرفته است. جهت مدلسازي از
تحليل عاملی تایيدي و جهت مقایسه از آزمون مقایسه ميانگين دو جامعه به كمك نرمافزارهاي ليزرل و
اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد كه از دید مشتریان ساكن شهر تهران ، ارزش برند
كالاهاي لوازم خانگی را می توان با 14 شاخص مورد سنجش قرار داد . همچنين مشخص شد كه در تمامی 14شاخص مذكور، مشتریان ساكن شهر تهران ارزش كالاهاي خارجی را از كالاهاي داخلی برتر دانسته؛ كه این
اختلاف در برخی موارد چشمگير می باشد. به عبارت دیگر كالاهاي لوازم خانگی ایرانی در وضعيت بسيار بدي
نسبت به نمونه هاي مشابه خود در ذهن مشتریان جاي دارند.
نشریه‌ی محل انتشار قبلی سازمان / مجموعه‌ی متبوع
مطالعات مدیریت راهبردی مطالعات مدیریت راهبردی
تاریخ انتشار لینک به صفحه‌ی انتشار
1391/01/15
دانلود مقاله
فایل 1