مقالات ثبت شده

کد مقاله عنوان مقاله
A97021441 الگو رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران
نام نویسنده دسته بندی موضوع
دکتر سید رضا سید جوادین ، دکتر علی دیواندری ، دکتر محمدرحیم اسفیدانی استراتژی بازاریابی اینترنتی
چکیده مقاله
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحقيق تئور يسازي داد هبنياد، الگوهاي
رفتاري مصرف كنندگان و استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي بنگاه ها شناسايي شده و سپس، با
استفاده از الگوريتم CHAID ارتباط میان الگوهاي رفتاري و استراتژي هاي بازاريابي بررسي
شود. روش تحقيق مورد استفاده، ترکيبي از روش هاي کيفي )تئوري سازي داده بنياد( و کمّي
)توصيفي همبستگي( است. در بخش تحقيق کيفي براي جم عآوري اطلاعات از مصاحبه
)با روش نمونه گيري تئوريک( و در بخش تحقيق کمّي از پرسشنامه )با روش نمونه گيري
تصادفي( استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را مصرفک‌نندگاني تشکيل مي دهند
که تجربه خريد اينترنتي )از جم عآوري اينترنتي اطلاعات درمورد محصولات مورد نياز تا
سفارش الکترونيکي محصول( داشته اند. همچنين، برای استخراج استراتژي هاي بازاريابي
اينترنتي نيز با فروشگا ههاي اينترنتي مصاحبه شده است. در مجموع 30 مصاحبه انجام شده
که 15 مورد آن با مصرفک‌نندگان و 15 مورد دیگر با شرکت ها بوده است. همچنین،233 پرسشنامه توزيع شده است. براساس نتايج اين مطالعه، مصرف كنندگان در بازار لوازم خانگي
ايران، سه الگوي رفتاري عقلايي، احساسي و هوشمند دارند و به طبع آن بنگاه ها نيازمند
استفاده از استراتژي هاي بازاريابي مبادله اي، تعاملي و هوشمند هستند. هرچند ارتباط میان
الگوي رفتاري عقلايي و احساسي با استراتژي هاي مبادله اي و تعاملي به اثبات رسيد، اما
ارتباط بين الگوي رفتاري هوشمند و استراتژي هوشمند به اثبات نرسيده است.
نشریه‌ی محل انتشار قبلی سازمان / مجموعه‌ی متبوع
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی دانشگاه تهران
تاریخ انتشار لینک به صفحه‌ی انتشار
1391/1/20
دانلود مقاله
فایل 1