مقالات ثبت شده

کد مقاله : A97011433
عنوان : شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت هاي لوازم خانگی
نویسندگان : سعید نجم روشن ، زهرا نصراللهی ، سید محمد طباطبایی نسب
دسته بندی موضوع : عوامل موثر بر شهرت شرکت های لوازم خانگی
سابقه انتشار : ندارد
سابقه جایزه : ندارد
چکیده : یکی از ویژگی هاي مهم محصولات و خدمات که از گذشته هاي بسیار دور، چه در عرصه هاي فردي، چه اجتماعی و چه در کسب و کار باعث سرآمدي نسبت به دیگران بوده، حسن شهرت است. هدف از انجام این پژوهش، معرفی حسن شهرت و مزایاي رقابتی آن ...