HACCP (ارزیابی مخاطرات و شناسایی نقاط کنترل بحرانی ) همان گونه که از نامش بر می‌آید چار چوبی برای شناسایی مخاطراتی است که در پروسه تولید یا توزیع مواد غذایی، مصرف کننده نهایی را تهدید می‌کند.

فراهم نمودن شرایط مطلوب تولید (GMP)، شناسایی نقاط بحرانی (CCP) و اعمال کنترل های لازم توام با پایش ( Monitoring) این امکان را فراهم می‌کند تا از سلامت غذا اطمینان پیدا کنیم این استاندارد بر پایه یک فرآیند پیشگیری بنا شده ارزیابی و شناسایی مخاطرات احتمالی، کلید راه گشای این استاندارد جهت دستیابی به این مهم است این استاندارد برای کلیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی فارغ از اندازه سازمان کاربرد داشته و نمایانگر توجه و تعهد تولید‌کننده به اهمیت سلامت مصرف کننده است.

با توجه به حساسیت ایمنی مواد غذایی مراجع مختلف در مناطق مختلف جهان اقدام به تدوین استاندارد در این زمینه کرده‌اند که از معروف‌ترین آنها می توان به استاندارد( BRC)British Retail Consortium ، استاندارد بین المللی غذا ( IFS)International Food Standard اشاره کرد.