ISO 10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است. این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان، این استاندارد باعث می‌شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه  گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ISO 10004 برای استفاده مجموعه‌ها صرف نظر از نوع فعالیت، وسعت و نوع محصول آن‌هاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری‌ها از مجموعه می باشد.

ISO 10004 مفاد قرارداد، پیمان‌ها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی‌دهد و صرفا آنها را در مسیر شخصی  در جهت رضایت مشتریان حرکت می‌دهد.