اطلاعات زیر در زمینه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل تامل است.

بیش از 6300 نفر در روز بر اثر فعالیت‌های کاری و حوادث ناشی از کار جان می‌دهند. این عدد به عبارتی یعنی بیش از 2.300.000 هزار نفر در سال!

زیان این اتفاق نه تنها به خود شخص (کارگر یا کارمند) می‌رسد بلکه گریبان کارفرما، و بخشی از بدنه دولت را می‌گیرد. زیرا یک آسیب طبیعتا سبب بازنشستگی پیش از موعد، نیاز به خدمات درمانی و ….. می‌شود.

برای مقابله با این مشکل سازمان جهانی استاندارد ISO ادر جهت تدوین ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) برای کاهش خطرات کسب و کار, و ایجاد یک ساختار برای بهبود ایمنی کارکنان، و کاهش ریسک ها و خطزات محیط کار و شرایط کاری امن تر اقدام نموده است.

ایزو 45001 در حال حاضر توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد در حال تدوین و توسعه می‌باشد. این استاندارد همخوان با سایر سیستمهای مدیریتی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 می باشد.

قابل توجه است قبل از نهایی شدن این استاندارد,سازمان‌ها می‌توانند از الزامات OHSAS 18001 استفاده نمایند.