هدف از تدوین این استاندارد بوجود آوردن الگویی بین المللی، برای استقرار و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی سازمان‌ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی می‌باشد، که لازم است با هدف ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابت جهانی گام بردارند. لذا برای رسیدن به این مهم، استفاده از سیستمی که در عرصه بین المللی مورد استفاده قرارگرفته است توصیه می‌شود.

استاندارد ایزو 9001 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهینامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان، سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده‌است. هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت در سال 1987 کمیته‌ی فنی 176 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو 9001 را به جهانیان ارائه نمود.

هدف از تدوین این سری از استاندارد ایزو به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده سازی و استقراره سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایند‌ها ، در سازمان پیاده‌سازی می‌شود. الگوی اجرای این سری استاندارد ایزو 9001 برای بار چهارم در سال 2008 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایش سال 2008 استاندارد ایزو 9001 دیدگاه فرایندگرا همچنان مورد تاکید می باشد. استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 با تکیه بر اصول 8 گانه زیر شکل گرفته اند:

 • مشتری محوری
 • رهبری
 • مشارکت کارکنان
 • فرایند گرایی در QMS
 • سیستم گرایی در QMS
 • بهبود مستمر
 • تصمیم گیری بر پایه واقعیات
 • ارتباط متقابل سود مند با تامین کنندگان در ایزو 9001

 

ایزو 9001:2015

در نسخه‌ی ایزو 9001:2015 ISO این استاندارد بر 7 اصل استوار می‌باشد:

 1. تمرکز بر مشتری
 2. رهبری
 3. مشارکت افراد
 4. رویکرد فرایندی
 5. بهبود
 6. تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
 7. مدیریت روابط

 

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:

 • هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
 • کنترل بهتر فرایندها
 • افزایش بهره‌وری
 • کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند کنترل بهتر فرایندها
 • افزایش بهره‌وری

لازم به ذکر است که الگوی پنجم این استاندارد در ماه سپتامبر 2015 نهایی گردید(ایزو 9001:2015).